TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7353:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7353:2003 về Mô tô, xe máy - Phương pháp đo kích thước và khối lượng quy định điều kiện đo, phương pháp đo và quy tắc lấy trị số kích thước và khối lượng mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh (sau đây gọi tắt là xe). . | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN