TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7350:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7350:2003 về Mô tô, xe máy - Phương pháp thử khả năng chạy theo đà qui định phương pháp thử khả năng chạy theo đà của mô tô, xe máy (dưới đây gọi là xe). nội dung chi tiết. | .