TAILIEUCHUNG - Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2: Hóa học vô cơ): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2: Hóa học vô cơ)", phần 2 giới thiệu kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về nhóm Cacbon - Silic, giải nhanh bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm,. . | Vi nBa OH nco2 nên chỉ xảy ra Phản irn8 CO Ba OH - BaCOjJ- H o 0 1 - 0 l - 0 1 Vậy m 0 1 . 197 19 70 gam Đáp án đúng là B. Thí dụ 2 Hấp thụ hoàn toàn 0 336 lít khí co đktc vào 200 ml dung dịch gổm NaOH 0 lM và KOH O 1M thu dược dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan A. 2 44 gam. B. 2 58 gam. c. 2 31 gam. D. 2 22 gam. ____________________________________ Trích đê tuyển sinh Cao đẳng khối Ạ j Hướng dẩn giải Theo bài ra nCG 0 015 mol nNa0H 0 02 mol nKOH 0 02 mol n 0 02 0 02 0 04 mol OH CO2 OH - HCOj 0 0l5- 0 015 - 0 015 HCO3 OH - co H2O 0 015 - 0 015 - 0 015 X 0 04- 0 015 0 015 0 01 mol OH dd v 7 Chất rắn khan trong X Na2CO3 K2CO3 NaOH KOH. Khối lượng chất rắn khan m m . m m_____7_ m _ Na K C05 OH tđtf m 0 0 0 0 2 31 g Đáp án đúng là c. Chú ý Khối lượng các chất trong X bằng tổng khối lượng các ion trong X. Thí dụ 3 Sục 4 48 lít khí co đktc vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba OH j 0 12M và NaOH 0 06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tùa. Giá trị của m là A. 19 70. B. 23 64. c. 7 88. D. 13 79. ______________________________________ Trích dê thi tuyển sinh ĐH khối B Hướng dấn giải Theo bài ra nCo2 0 2 mol ngựoH 0 12 mol nNilOH 0 06 mol nOH- 0 0 06 0 3 mol nR 2 0 12 mol co2 OH - HCO3 0 2 - 0 2 - 0 2 HCO3 OH - co3 H2O 0 1 - 0 3-0 2 - 0 1 Ba2 co - BaCO3 ị 0 12 0 1 -0 1 - 0 1 Vây m 0 19 70 gam Đáp án đúng là Thí dụ 4 A là hổn hợp khí gồm so2 và co2 có tỷ khối hơi so với H2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1 5a M sau phàn ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a là A. m 105a B. m 103 5a c. m Hóa D. m 141a _______________________________________ Trích đế thi dự bị đại học Hướng dấn giải Theo bài ra nA a mol nNaOH l 5a mol 1 NạỌH. L t5 2 nA a Tạo ra hỗn hợp muối axit và muối trung hoà co2 SO2 NaOH- NaHCO3 NaHSO3 X - X so2 co2 NaOH - Na2SO3 Na2CO3 H2O y - 2y - y Theo bài ra X

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN