TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 8: Lương bổng và đãi ngộ

Mục tiêu của bài "Chương 8: Lương bổng và đãi ngộ" là cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể lập kế hoạch trả lương, trả lương theo kết quả công việc và các hình thức khen thưởng bằng tiền, các khoản phúc lợi. . | LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 11-1 Muctiêu 1. 2. 3. Lập kế hoạch trả lương 1. Liệt kê những yếu tố ảnh hưởng đến trả lương 2. Giải thích chi tiết cách tính lương Trả lương theo kết quả công việc và các hình thức khen thưởng bằng tiền Các khoản phúc lợi 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 11-2 Lương cơ bản Phúc lợi THU NHẬP Phụ câp Thưởng 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN