TAILIEUCHUNG - Bài giảng Xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp Dacum

Phương pháp phân tích nghề Dacum, phương pháp phân tích công việc và lựa chọn nội dung đào tạo, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun, học phần liên thông giữa các trình độ là những nội dung chính trong bài giảng "Xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp Dacum". . | XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP DACUM Nguyễn Minh Đường Phạm Trắc Vũ MỤC TIÊU CỦA KHOÁ TẬP HUẤN - Mô tả được phương pháp phân tích nghề theo DACUM, phân tích công việc và lựa chọn nội dung của CTĐT -Trình bày được phương pháp xây dựng CTĐT theo cấu trúc mô đun/học phần liên thông giữa các trình độ - Phân tích được nghề theo DACUM, phân tích công việc và bước đầu xây dựng được CTĐT theo cấu trúc mô đun/học phần liên thông. NỘI DUNG KHOÁ TẬP HUẤN Phương pháp phân tích nghề DACUM; Phương pháp phân tích công việc và lựa chọn nội dung đào tạo; Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun/học phần liên thông giữa các trình độ. QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Điều 35 Luật GD: “Thủ trưởng cơ quan QLNN về DN quy định chương trình khung cho từng trình độ đào tạo nghề”. Điều 29 Luật DN: “Căn cứ vào CTK, hiệu trưởng các trường tổ chức biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình”. PHƯƠNG PHÁP DACUM DACUM là gì? DEVELOPMENT A CURRICULUM =

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.