TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-5:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-5:2004 bổ sung các yêu cầu cơ bản được nêu ra trong TCVN 7383-1:2004, TCVN 7383-2:2004 và hướng dẫn người thiết kế đánh giá sự nguy hiểm gắn liền với các mối nguy hiểm (xem EN 1050) và lựa chọn các biện pháp để đạt được mức an toàn yêu cầu. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN