TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-2:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-2:2004 với TCVN 7341-1:2004 đưa ra các mối nguy hiểm đối với các máy giặt và máy giặt-vắt thuộc tất cả các hình dạng (cấu hình) có dung tích hữu ích của lồng giặt lớn hơn 60 l. nội dung chi tiết. | .