TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7339:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7339:2003 quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các kích thước của mô tô, xe máy ba bánh (dưới đây sẽ được gọi tắt là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211 : 2003. nội dung chi tiết. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN