TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4473/2003/QĐ-UB

Quyết định số 4473/2003/QĐ-UB về việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn về cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4473 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI THỐNG NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ yêu cầu tổ chức cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 1924 CV-SVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1046 QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố gồm 11 mười một người theo danh sách đính kèm các thành viên không có tên trong danh sách thôi tham gia Hội đồng. Điều Hội đồng có nhiệm vụ xem xét các phương án dự thi và tư vấn cho Lãnh đạo thành phố về quy hoạch - kiến trúc dự án xây dựng Tượng đài Thống Nhất. Điều Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1046 QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng tuyển chọn về cuộc thi Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Giám đốc Sở Xây dựng Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1 các thành viên Hội đồng tuyển chọn cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 1 4 - Văn phòng Trung ương Đảng - Văn phòng Chính phủ - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN