TAILIEUCHUNG - Quyết định số 87/QĐ-CTN

Quyết định số 87/QĐ-CTN về việc hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà A rập Xi-Ri do Chủ tịch nước ban hành | CHỦ TỊCH NƯỚC Số 87 QĐ-CTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 87 QĐ-CTN NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ VĂN HOÁ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XI RI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998 Xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 512 CP-QHQT ngày 25 tháng 5 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê chuẩn Hiệp định hợp tác kinh tế văn hoá khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xi Ri đã được ký ngày 05 tháng 5 năm 1995 tại Cộng hoà Xi Ri. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Hiệp định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng chính phủ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Đức Lương Đã ký HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ VĂN HOÁ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ A RẬP XI - RI Với lòng mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi và với nhận thức là sự hợp tác chặt chẽ về kinh tế văn hoá và kỹ thuật sẽ đem lại lợi ích cho hai nước Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà A Rập Xi - Ri dưới đây gọi tắt là hai bên ký kết đã thoả thuận như sau Điều 1. Hai bên ký kết sẽ phấn đấu tăng cường sự hợp tác kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật giữa hai nước trong các lĩnh vực nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN