TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 172

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 172', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1. Tạo 1 file mới kích thước 300x400 nên đen 2. Vào Windown Brushes 3. THiết lập như hình 4. Tiếp tục thiết lập như hình 5. Tiếp tục thiết lập như hình 6. Bây giừo dùng Công cụ Brush để tô lên nền đen trên 1 layer mới 7. Vào Filter Blur Radian Blur -thông só là Amount - 30 Blur Method - Zoom Quality - Good not required but faster than best

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG