TAILIEUCHUNG - Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 165 2002 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 165 2002 QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU 06 CHUẨN MỰC kế toán VIỆT NAM ĐỢT 2 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT HĐNN ngày 20 5 1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18 3 1989 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra kiểm soát chất lượng công tác kế toán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành sáu 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2 có số hiệu và tên gọi sau đây - Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái - Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng - Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay - Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Điều 2 Sáu 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành các thành phần kinh tế trong cả nước. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 01 2003. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào sáu chuẩn mực kế toán được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Điều 4 Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và thi hành Quyết định này. Trần Văn Tá Đã ký HỆ THỐNG CHUẨN Mực KẾ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN