TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 58 2003 TTLT-BVHTT- BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 58 2003 TTLT-BVHTT-BTC NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28 10 1995 Căn cứ Luật Hải quan số 29 2001 QH10 ngày 29 6 2001 Căn cứ Nghị định số 76 CP ngày 29 11 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự dưới đây viết tắt là Nghị định số 76 CP Căn cứ Nghị định số 60 CP ngày 6 6 1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài dưới đây viết tắt là Nghị định số 60 CP Căn cứ Nghị định số 101 2001 NĐ-CP ngày 31 12 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan chế độ kiểm tra giám sát hải quan dưới đây viết tắt là Nghị định số 101 2001 NĐ-CP. Bộ Văn hóa - Thông tin Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu có liên quan đến quyền tác giả như sau I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ Một số từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau 1. Tác giả là những người được quy định tại Điều 745 Bộ luật Dân sự. 2. Chủ sở hữu tác phẩm là những cá nhân tổ chức được quy định tại Điều 746 Bộ luật Dân sự. 3. Tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam gồm các loại hình tác phẩm được bảo hộ quy định tại Điều 747 Bộ luật Dân sự Điều 4 Nghị định số 76 CP không có nội dung như quy định tại khoản 1 Điều 749 Bộ luật Dân sự và là một trong các tác phẩm sau . Tác phẩm của tác giả là công dân Việt Nam . Tác phẩm thuộc sở hữu của công dân pháp nhân tổ chức Việt Nam . Tác phẩm của người nước ngoài pháp nhân nước ngoài được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam . Tác phẩm của người nước ngoài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    64    0    03-12-2021
32    23    3    03-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.