TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Tổng hợp chi hoạt động"

Biểu mẫu "Tổng hợp chi hoạt động" theo mẫu số S61b-H ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/ 11/ 1996 của Bộ tài chính. | Bộ, Sở: . Mẫu số: S61b - H Đơn vị: (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) TỔNG HỢP CHI HOẠT ĐỘNG Loại Khoản Nhóm:. Tiểu nhóm Tháng:Năm: Mục (hoặc tiểu mục) Phân tích số chi theo nguồn kinh phí Cộng Ngân sách TW Ngân sách ĐP Thu sự nghiệp Tài trợ Các khoản khác Tháng này Luỹ kế Tháng này Luỹ kế Tháng này Luỹ kế Tháng này Luỹ kế Tháng này Luỹ kế Tháng này Luỹ kế Từ đầu quý Từ đâu năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang -Ngày mở sổ : Ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.