TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh"

Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh" nghiệp tư nhân | Mẫu MG-1. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Số . 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Tên giao dịch: Tên viết tắt. 2. Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại:Fax:. Email: 3. Ngành, nghề kinh doanh Vốn đầu tư ban đầu: . 5. Chủ doanh nghiệp. Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) .Nam/Nữ Sinh ngày / / .Dân tộc: Quốc tịch:. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:. Ngày cấp: ./ ./ Nơi cấp: . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: . Chữ ký của chủ doanh nghiệp: 6. Tên, địa chỉ chi nhánh: 7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ,ngàytháng .năm Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-1) CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:.) Tên doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số TT Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệp Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng ký thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)