TAILIEUCHUNG - Quyết định số 120/2003/QĐ-UB

Quyết định số 120/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Hà Nội" và một số chế độ đối với Nghệ nhân do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 120 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHONG_ TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỆ NHÂN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Căn cứ Quyết định số 132 2000 TTg ngày 24 11 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn Căn cứ Thông tư số 41 2002 TTLT BNN-BLĐTBXH-BVHTT ngày 30 5 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn tiêu chuẩn thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đối với Nghệ nhân Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh các HTX Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 261 LMHTXHN ngày 17 tháng 9 năm 2003. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và một số chế độ đối với Nghệ nhân. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 Các ông Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Giám đốc các Sở Ngành liên quan Chủ tịch UBND Quận Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . T M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Hoàng Văn Nghiên QUY CHẾ PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ VỚI NGHỆ NHÂN Ban hành kèm theo Quyết định số 120 2003 QĐ-Uỷ ban Hành chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn trình tự thủ tục xét chọn phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và một số chế độ áp dụng đối với người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội . 2. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân là cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang tham gia hoạt động sản xuất trong các ngành nghề tiểu thủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN