TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu:"Tổng hợp bán hàng theo khách hàng"

Biểu mẫu:"Tổng hợp bán hàng theo khách hàng" | TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày. Mã khách hàng Tên khách hàng Doanh thu Trả lại/ Giảm giá Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi gộp (%) Cộng 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN