TAILIEUCHUNG - Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ. | BỘ LAO Động thương binh VÀ XÃ HỘI Số 19 2003 TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO Đ ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀXÃ HỘI SỐ 19 2003 TT-BLĐTBXH NGÀY 22 tháng 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41 CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐÃ ĐƯỢqSỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 33 2003 NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ Thi hành Nghị định số 41 CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiêm vật chất đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 33 2003 NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sau đây gọi chung là Nghị định số 41 CP sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ ngành có liên quan Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau I. đối tượng và phạm VI ÁP DỤNG Đối tượng và phạm vi áp dụng theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 41 CP là người sử dụng lao động và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp cơ quan tổ chức sau đây 1. Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội 3. Các cơ quan hành chính sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức viên chức nhà nước 4. Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ 5. Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động 6. Các cơ sở giáo dục y tế văn hóa thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73 1999 NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao 7. Cơ quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN