TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 2

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 94. Con lắc đơn gõ giây trong thang máy đứng yên. Cho thang máy đi lên chậm dần đều thì chu kỳ dao động sẽ a Không đổi vì gia tốc trọng trường không đổi. b Lớn hơn 2s vì gia tốc hiệu dụng giảm. c Không đổi vì chu kỳ không phụ thuộc độ cao. d Nhỏ hơn 2s vì gia tốc hiệu dụng tăng. e Câu a và c đều đúng. 95. Con lắc đơn gồm 1 vật có trọng lượng 4 N. Chiều dài dây treo 1 2m dao động với biên độ nhỏ. Tại li độ a 0 05 rad con lắc có thế năng a 10- 3 J b 4 . 10- 3 J c 12 . 10- 3 J d 3 . 10- 3 J e 6 10- 3 J 96. Con lắc đơn có khối lượng m 200g khi thực hiện dao động nhỏ với biên độ s0 4cm thì có chu kỳ As. Cơ năng của con lắc a 5 J b 10- 3 J c 35 . . 10- 5 J d 26 . 10- 5 J e 22 . 10- 5 J 97. Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 0 15 rad. Khi động năng bằng 3 lần thế năng con lắc có li độ a 0 01 rad b 0 05 rad c 0 75 rad d 0 035 rad e 0 025 rad 98. Con lắc dao động điều hòa có chiều dài 1m khối lượng 100g khi qua vị trí cân bằng có động năng là 2 . 10- 4 J lấy g 10 m s2 . Biên độ góc của dao động là a 0 01 rad b 0 02 rad c 0 1 rad d 0 15 rad e 0 05 rad 99. Con lắc đơn có chiều dài l 2 45m dao động ở nơi có g 9 8 m s2. Kéo lệch con lắc 1 cung dài 4 cm rồi buông nhẹ. Chọn gốc thời gian là lúc buông tay. Phương trình dao động là a s 4sin t y cm s b s 4sin A cm s 18 c s 4sin I - I cm s d s 4sin 2t cm s t e s 4sin -- 2 - cm s 100. Con lắc đơn có phương trình dao động ơ 0 15 sin t rad s . Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ điểm M có li độ ơ 0 075 rad đến vị trí cao nhất a 1 s b 1 s c s d 1 s e 1 s 2 4 12 6 3 101. Con lắc đơn có chiều dài l 1 6 m dao động ở nơi có g 10 m s2 với biên độ góc 0 1 rad con lắc có vận tốc a 30 cm s b 40cm s c 25 cm s d 12 cm s e 32 cm s 102. Tại vị trí cân bằng con lắc đơn có vận tốc 100 cm s. Độ cao cực đại của con lắc lấy g 10 m s2 a 2 cm b 5 cm c 4 cm d 2 5 cm e 3 cm 103. Con lắc đơn có chiều dài 1m dao động ở nơi có g 9 61 m s2 với biên độ góc a0 600. Vận tốc cực đại của con lắc lấy 3 1 a 310 cm s b 400 cm s c 200 cm s d 150 cm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG