TAILIEUCHUNG - Quyết định số 32/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 32/2000/QĐ-BCN về việc bãi bỏ Quy định đăng ký hành nghề sản xuất phân bón NPK do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 32 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 5 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 32 2000 QĐ-BCN NGÀY 4 ọ THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYĐỊNH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 03 2000 NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp Căn cứ Quyết định số 19 2000 QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp Theo đề nghị của Vụ truởng Vụ Pháp chế và Vụ trưỏng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bãi bỏ Quy định đăng ký hành nghề phân NPK ban hành kèm theo Quyết định số 542-KHKT ngày 16 tháng 10 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Điều 2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế của Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất phân NPK phải tuân theo các quy định của Nhà nước về chất lượng sản phẩm tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng chủ yếu N P2O5 K20 trong phân không được thấp hơn 18 tiêu chuẩn đo lường nhãn hiệu hàng hoá môi sinh môi trường và các quy định khác của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ các doanh nghiệp nói tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đặng Vũ Chư Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN