TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp"

Biểu mẫu về đơn yêu cầu xóa đăng kí quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- ., ngày tháng năm . ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1( ) Kính gửi: Mẫu số: 19/ĐĐ-XĐKBL Mẫu số: 19/ĐĐ-XĐKBL