TAILIEUCHUNG - Nghị định số 104/2003/NĐ-CP

Nghị định số 104/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 104 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 104 2003 NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH DÂN SỐ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003 Theo đề nghị của Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số về quy mô dân số cơ cấu dân số chất lượng dân số các biện pháp thực hiện công tác dân số và tổ chức thực hiện công tác dân số. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân Việt Nam tổ chức nước ngoài hoạt động ở Việt Nam người nước ngoài thường trú ở Việt Nam sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức cá nhân trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú làm ăn sinh sống lâu dài ở Việt Nam. 2. Quy mô gia đình ít con là mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con. 3. Điều chỉnh quy mô dân số là làm thay đổi số lượng dân số của một quốc gia khu vực vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. 4. Tư vấn dân số là sự góp ý phân tích hướng dẫn cho cơ quan tổ chức cá nhân hiểu đúng thông tin về dân số để thực hiện công tác dân số một cách phù hợp. Điều 4. Mục tiêu chính sách dân số Mục tiêu chính sách dân số là duy trì mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con để ổn định quy mô dân số bảo đảm cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý nâng cao chất lượng dân số. Điều 5. Trách nhiệm của cơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN