TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất"

Biểu mẫu: "Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất" | CỤC THUẾ CHI CỤC THUẾ . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày .tháng .năm TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT A) PHẦN TỰ KÊ KHAI 1 - Người chuyển quyền sử dụng đất a) Họ tên người chuyển quyền sử dụng đất (Tên của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân). b) Địa chỉ: c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ngày tháng năm do .cấp (cơ quan cấp). hoặc Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền số .ngày tháng năm do .cấp 2 - Họ tên người nhận quyền sử dụng đất: Địa chỉ: 3 - Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm tại ngày tháng .năm .và đã được UBND phường xác nhận ngày .tháng năm 4 - Đất chuyển quyền sử dụng: a) Diện tích: m2 b) Loại đất hoặc loại đường phố: c) Vị trí đất hoặc hạng đất: . 5 - Họ tên người thay mặt kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật, hợp pháp va xin nộp thuế đầy đủ đúng kỳ hạn. Người khai (Họ và tên, ký) B) PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ 1 - Diện tích đất chuyển quyền sử dụng: m2 2 - Loại đất, vị trí, hạng đất: 3 - Loại đường phố: 4 - Giá đất tính thuế: đ/m2 5 - Giá trị đất chịu thuế chuyển quyền: đồng 6 - Thuế suất: % 7 - Số thuế phải nộp: đồng 8 - Đối tượng được miễn hoặc giảm: (ghi rõ theo đối tượng nào) 9 - Số thuế được miễn hoặc giảm: đồng 10 - Số thuế còn phải nộp: đồng Viết bằng chữ ( ) 11 - Người chuyển quyền (hoặc người nộp thay) nhận giấy này thay thông báo thuế ngày .tháng năm Cán bộ kiểm tra tính thuế (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng cơ quan thuế (Ký tên, đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    35    0    25-06-2021
80    34    0    25-06-2021