TAILIEUCHUNG - Quyết định số 156/2003/QĐ-BBCVT

Quyết định số 156/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành | BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Số 156 2003 QĐ-BBCVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 09 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90 2002 NĐ-CP ngày 11 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông Căn cứ Quyết định số 129 2003 QĐ-TTg ngày 26 6 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2005 Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam tại tờ trình số 599 TT-VTC ngày 07 8 2003 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông là doanh nghiệp kinh doanh có 100 vốn Nhà nước hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật. Tên giao dịch Quốc tế Vietnam Television Technology Investment and Development Company. Tên viết tắt VTC Điều 2 Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau 1- Kinh doanh xuất nhập khẩu các máy móc thiết bị vật tư chuyên dùng thuộc lĩnh vực phát thanh-truyền hình bưu chính viễn thông điện tử tin học điện tử y tế điện lực cơ khí xây dựng thể dục thể thao giao thông vận tải hàng hải ngân hàng khoa học đo lường kiểm nghiệm chiếu sáng ngành mỏ địa chất điện tử dân dụng các thiết bị và phương tiện dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ vệ sinh môi trường các thiết bị cho ngành in ấn chế biến thực phẩm nông hải sản và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. 2- Nghiên cứu ứng dụng thiết kế chế tạo thử nghiệm sản xuất lắp đặt chuyển giao công nghệ bảo dưỡng sửa chữa các máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình bưu chính viễn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN