TAILIEUCHUNG - Mẫu số 22/ĐĐ-SCSS

Biểu mẫu đơn yêu cầu về việc sửa chữa sai sót | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- , ngày . tháng . năm . ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT ( ) Kính gửi: Phần kê khai của các bên (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu sửa chữa sai sót Bên thế chấp Bên nhận thế chấp Bên bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh Người được ủy quyền . Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) : . Địa chỉ: II. Yêu cầu sửa chữa sai sót Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót: Tại đơn: Thời điểm nộp đơn:. giờ phút, ngày tháng năm . Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số: ., số đăng ký: , số thứ tự ghi sổ: . III. Phương thức nhận kết quả đăng ký Nhận trực tiếp Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: IV. Lời cam đoan Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai. Bên thế chấp/bảo lãnh (hoặc gười được bên thế chấp/bảo lãnh ủy quyền) Bên nhận thế chấp/ nhận bảo lãnh (hoặc người được bên nhận thế chấp/ nhận bảo lãnh ủy quyền) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) Chứng nhận sửa chữa sai sót Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) Chứng nhận việc sửa chữa sai sót theo những nội dung kê khai tại đơn điểm đăng ký : . giờ . phút, ngày . tháng . năm Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số: ; số đăng ký ; số thứ tự ghi sổ; , ngày . tháng . năm . Thủ trưởng cơ quan đăng ký (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.