TAILIEUCHUNG - Quyết định 175/2002/QĐ-TTg

Quyết định 175/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 175 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 175 2002 QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 TẦM NHÌN TỚI NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ công nghiệp tại tờ trình số 2608 TTr-KHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2002 và ý kiến các cơ quan tại cuộc họp ngày 19 tháng 9 năm 2002 tại Văn phòng Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn tới năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới kết hợp với khai thác và từng bước nâng cao công nghệ và thiết bị hiện có đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường ôtô trong nước hướng tới xuất khẩu ôtô và phụ tùng. 2. Mục tiêu cụ thể - Về loại xe phổ thông đáp ứng 40 - 50 nhu cầu trong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá đến 40 vào năm 2005 đáp ứng trên 80 nhu cầu trong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 60 vào năm 2010 riêng động cơ phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hoá 50 và hộp số đạt 90 - Về loại xe chuyên dùng đáp ứng 30 nhu cầu trong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 40 vào năm 2005 tiến tới đáp ứng 60 nhu cầu trong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 60 vào năm 2010 - Về các loại xe cao cấp các loại xe du lịch do các liên doanh sản xuất phải đạt tỷ lệ nội địa hoá 20 - 25 vào năm 2005 và 40 - 45 vào năm 2010 đáp ứng 80 nhu cầu các loại xe tải xe buýt cao cấp đạt tỷ lệ nội địa hoá 20 vào năm 2005 và 35 - 40 vào năm 2010. II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM 1. Về sản phẩm a Sản xuất các loại ôtô thông dụng xe tải nhỏ xe du lịch xe chở khách nhỏ xe buýt D và chuyên dùng xe chở xăng xe cứu hoả xe cứu thương loại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN