TAILIEUCHUNG - Nghị định 102/2003/NĐ-CP

Nghị định 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 102 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 9 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 102 2003 NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Để đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày một cao hơn của nền kinh tế quốc dân đồng thời bảo vệ tốt môi trường khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp trong các toà nhà đối với các thiết bị phương tiện sử dụng năng lượng và trong sinh hoạt của nhân Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghi định này áp dụng cho mọi tổ chức cá nhân sinh sống hoạt động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Năng lượng là dạng vật chất có khả năng sinh công bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp than dầu khí đốt và nguồn năng lượng thứ cấp là nhiệt năng điện năng được sinh ra thông qua quá trình chuyển hoá năng lượng sơ cấp. 2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình sản xuất dịch vụ và sinh hoạt. 3. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là cơ sở có mức tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt năng tổng cộng hàng năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ một nghìn tấn TOE trở lên hoặc công suất sử dụng điện trung bình từ năm trăm 500 KW trở lên hoặc tiêu thụ điện năng hàng năm từ ba triệu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN