TAILIEUCHUNG - Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 92 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92 2002 NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin NGHỊ ĐỊNH CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá bao gồm việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể việc mua bán di vật cổ vật bảo vật quốc gia tổ chức và hoạt động của bảo tàng trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện Luật Di sản văn hoá việc khen thưởng đối với tổ chức cá nhân phát hiện và giao nộp di vật cổ vật bảo vật quốc gia. Điều 2. Di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể 1. Di sản văn hoá phi vật thể bao gồm a Tiếng nói chữ viết b Tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học quy định tại Điều 747 của Bộ luật Dân sự về các loại hình tác phẩm được bảo hộ có giá trị lịch sử văn hoá khoa học c Ngữ văn truyền miệng bao gồm thần thoại tục ngữ ngạn ngữ thành ngữ câu đố ngụ ngôn ca dao truyện thơ dân gian sử thi trường ca văn tế lời khấn và các hình thức ngữ văn truyền miệng khác d Diễn xướng dân gian bao gồm âm nhạc múa sân khấu trò nhại giả trang diễn thời trang diễn người đẹp hát đối trò chơi và các hình thức diễn xướng dân gian khác đ Lối sống nếp sống thể hiện qua khuôn phép ứng xử - đối nhân - xử thế luật tục hương ước chuẩn mực đạo đức nghi lễ trong ứng xử với tổ tiên với ông bà với cha mẹ với thiên nhiên ma chay cưới xin lễ đặt tên hành động và lời chào - mời và các phong tục tập quán khác e Lễ hội truyền thống bao gồm lễ hội có nội dung đề cao tinh thần yêu nước yêu thiên nhiên lòng tự hào dân tộc truyền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN