TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Đơn xin xác nhận hộ khẩu"

Biểu mẫu về đơn xin xác nhận hộ khẩu. | Ảnh 4x6 cm (Đóng dấu giáp lai của Công an nơi xác nhận) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn) quận (huyện) . thành phố (tỉnh) . Tên tôi là (1): . Giới tính: Nam/nữ Sinh ngày: tại Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số. Cấp ngày. tháng năm cơ quan cấp có hộ khẩu thường trú tại (2): làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày tháng năm . đến ngày . tháng . năm để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài./. , ngày . tháng . năm 200 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN: Xác nhận anh (chị) .sinh ngày tháng năm có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: . từ ngày tháng . năm đến ngày . tháng . năm . , ngày . tháng . năm 200 Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)