TAILIEUCHUNG - Nghị định số 12/2010/NĐ-CP của Chính phủ về cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc Số 12 2010 NĐ-CP Hà Nội ngày 26 thảng 02 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 cũa Chính phủ quy đỉnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ũy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng à ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Xét đề nghị của Bộ ỊNH g Bộ Nội Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh như sau 1. Sửa đổi bổ sung khoản 10 Điều 7 như sau 10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân về chi đạo điều hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. 10O3C021 2 Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu giúp ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền trên biển và hải đảo Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân hoặc Vãn phòng ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu giúp ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ biên giới. 2. Sửa đổi bổ sung điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN