TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Đơn xin thôi quốc tịch việt nam"

Biểu mẫu về đơn xin thôi quốc tịch việt nam dùng cho gia đình | ảnh 4 x 6 Của chồng (Chụp chưa quá 3 tháng) ảnh 4x6 của vợ (chụp chưa quá 3 tháng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho gia đình) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đồng kính gửi: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Chúng tôi là: Họ và tên chồng : Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Quê quán : Dân tộc: Quốc tịch: Nghề nghiệp: Nơi làm việc: Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Số: Cấp tại: Ngày:. Có giá trị đến ngày thángnăm. Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay: Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có) : Họ và tên vợ: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Quê quán: Dân tộc: Quốc tịch: Nghề nghiệp: Nơi làm việc: Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Số: Cấp tại: Ngày . Có giá trị đến ngày thángnăm. Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay: Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, chúng tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép chúng tôi được thôi quốc tịch Việt Nam Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam: Tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi có tên dưới đây được nhập quốc tịch Việt Nam: STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Nơi thường trú hiện nay ý kiến và chữ ký của con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Con thứ nhất Con thứ hai Con thứ ba Chúng tôi xin cam đơn những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. Được nhập quốc tịch Việt Nam, chúng tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Giấy tờ kèm theo: - - . , Người khai (Ký và ghi rõ họ tên) Chồng Vợ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)