TAILIEUCHUNG - Quyết định số 140/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 140/2003/QĐ-BCN về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 140 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 08 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ - THUỶ TINH CONG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 125 QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp đổi mới Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003 - 2005 Quyết định số 10 2003 QĐ-BCN ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng công ty Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp Công văn số 28 VNC ngày 06 tháng 6 năm 2003 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Thuý ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ - THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP Ban hành kèm theo Quyết định số 140 2003 QĐ-BCNngày 28 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp sau đây gọi tắt là Viện trực thuộc Bộ Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2759 QĐ-TCCB ngày 23

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    24    0    05-08-2021