TAILIEUCHUNG - Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Biểu mẫu về đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI Kính gửi: Ủy ban nhân dân . Chúng tôi (Tôi) là: Họ và tên ÔNG BÀ Ngày, tháng, năm sinh Nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịch Quê quán Nơi thường trú/tạm trú Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế Số Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp Có nguyện vọng được nhận trẻ em có đặc điểm dưới đây làm con nuôi: Họ và tên. Giới tính:. Ngày, tháng, năm sinh: . Nơi sinh: . Dân tộc: . Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: . Họ tên cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ/Tên cơ sở ý tế hoặc nuôi dưỡng: Nơi thường trú/tạm trú: . . Lý do xin nhận con nuôi: . Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, giáo dục cháu như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký. Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú /Cơ quan, đơn vị nơi công tác của người xin nhận con nuôi . , (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) , ÔNG (Ký và ghi rõ họ tên) BÀ (Ký và ghi rõ họ tên)