TAILIEUCHUNG - Nghị định 81/2002/NĐ-CP

Nghị định 81/2002/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 81 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81 2002 NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ về tổ chức khoa học và công nghệ cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ một số biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội và nhân văn khoa học kỹ thuật và công nghệ. 2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Chương 2 TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỤC 1 TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Điều 3. Quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ 1. Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của từng thời kỳ xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức nghiên cứu và phát triển trong cả nước trình Chính phủ quyết định. 2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định tại Điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN