TAILIEUCHUNG - Nghị định 99/2003/NĐ-CP

Nghị định 99/2003/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 99 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 99 2003 NĐ-CPNGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHU CÔNG NGHỆ CAO CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi ngày 20 tháng 5 năm 1998 Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Khu công nghệ cao. Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy chế Khu công nghệ cao tại Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao. Các quy định khác trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải Đã ký QUY CHẾ KHU CÔNG NGHỆ CAO Ban hành kèm theo Nghị định số 99 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Khu công nghệ cao. 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này là các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cá nhân là người Việt Nam người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài hoạt động tại Khu công nghệ cao. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Công nghệ cao là công nghệ được tích hợp từ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến có khả năng tạo ra sự tăng đột biến về năng suất lao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN