TAILIEUCHUNG - Thông tư 09/2002/TT-BTM

Thông tư 09/2002/TT-BTM về việc hiệu chỉnh thông số kỹ thuật lăng tạo bọt AFC-170 và AFC-330 trong Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/5/2001 do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 09 2002 TT-BTM Hà Nội ngày 11 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠISỐ 09 2002 TT-BTM NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT LĂNG TẠO BỌT AFC-170 VÀ AFC-330 TRONG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15 2001 TTLT-BTM-BCA NGÀY 10 5 2001 Sau hơn một năm triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 15 2001 TTLT-BTM-BCA ngày 10 5 2001 của Bộ Thương mại và Bộ Công an Về việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Thông tư đã có tác dụng tốt và là cơ sở chủ yếu trong việc thiết kế trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Được sự đồng ý của Bộ Công an tại Văn bản số 1586 BCA C11 C23 ngày 2 10 2002 để Bộ Thương mại thay mặt hai Bộ ra văn bản hiệu chỉnh một số nội dung trong Thông tư Liên tịch so 15 2001 TTLT-BTM-BCA. Thông tư này hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật của hai loại lăng tạo bọt quy định tại phụ lục 2 của Thông tư liên tịch số 15 2001 TTLT-BTM-BCA với nội dung sau - Tại cột thứ tự số 4 bảng 5 - phụ lục 2 trang 10 Lăng tạo bọt AFC GFC -170 có thông số lưu lượng dung dịch bọt là 5 93-17 22 l s thay cho thông số 5 89 - 10 5 l s. - Tại cột thứ 5 bảng 5 - phụ lục 2 trang 10 Lăng tạo bọt AFC GFC -330 có thông số lưu lượng dung dịch bọt là 11 55-38 48 l s thay cho thông số 8 87-14 35 l s. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lê Danh Vĩnh Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN