TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT-BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ. | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-BỘ Tài chính Số 25 2003 TTLT-BKHCN-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25 2003 TTLT-BKHCN-BTC NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 2341 2000 TTLT-BKHCNMT- BTC NGÀY 28 11 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 119 1999 NĐ-CP NGÀY 18 9 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 119 1999 NĐ-CP ngày 18 9 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nay là Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 2341 2000 TTLT BKHCNMT-BTC ngày 28 11 2000 để hướng dẫn thực hiện. Để thống nhất về công tác quản lý tài chính đối với việc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc ngành nghề lĩnh vực Nhà nước ưu tiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 119 1999 NĐ-CP liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau I- NỘI DUNG CHI 1- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tạo ra công nghệ mới được chi cho những nội dung sau - Chi cho hoạt động nghiệp vụ nghiên cứu khoa học. - Chi mua tài liệu kỹ thuật bí quyết công nghệ phục vụ nghiên cứu. - Chi phân tích mẫu đánh giá chỉ tiêu chất lượng sản phẩm nghiên cứu. - Chi mua vật tư nguyên vật liệu thiết yếu dùng cho nghiên cứu. - Chi mua hoặc thuê trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu. - Chi hợp tác quốc tế phục vụ trực tiếp nội dung nghiên cứu. - Chi nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học. - Chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu. 2- Trong trường hợp một nội dung công việc sử dụng hai nguồn kinh phí nguồn ngân sách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN