TAILIEUCHUNG - Văn bản Báo cáo tình hình huy động lực lượng xung kích tập trung

Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND huyện Hoài Đức về việc giao chỉ tiêu huy động lực lượng xung kích tập trung, lực lượng xung kích tại chỗ và lực lượng cơ động ứng cứu hộ đê phòng, chống lụt, bão, úng năm 2010. UBND xã Đắc Sở đã tổ chức huy động lực lượng xung kích tập trung nhưng do tình hình đặc thù của địa phương là đi làm kinh tế xa nhà (buôn bán hoa quả) lực lượng thanh niên. | Uỷ ban nhân dân Xã đắc sở Số: /UBND V/v: Báo cáo tình hình huy động lực lượng xung kích tập trung Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đắc Sở, ngày tháng năm 2010 Kính gửi: - UBND huyện Hoài Đức - Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND huyện Hoài Đức về việc giao chỉ tiêu huy động lực lượng xung kích tập trung, lực lượng xung kích tại chỗ và lực lượng cơ động ứng cứu hộ đê phòng, chống lụt, bão, úng năm 2010. UBND xã Đắc Sở đã tổ chức huy động lực lượng xung kích tập trung nhưng do tình hình đặc thù của địa phương là đi làm kinh tế xa nhà (buôn bán hoa quả) lực lượng thanh niên chủ yếu của địa phương hiện nay không có mặt tại địa phương nên không thể huy động lực lượng theo tinh thần quyết định trên. Vậy UBND xã Đắc Sở báo cáo để UBND huyện, phòng Kinh tế huyện xem xét. Nơi nhận: tm. Uỷ ban nhân dân xã - Như đề gửi; - Lưu: VP.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN