TAILIEUCHUNG - Thông tư 89/2002/TT-BTC

Thông tư 89/2002/TT-BTC về việc thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | BỘ TÀI CHÍNH Số 89 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ CỦABỘ TÀI CHÍNH SỐ 89 2002 TT-BTC NGÀY 9 THÁNG10 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THỰC HIỆN BỐN 04 CHUẨN MỰC kế toán ban hành THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 149 2001 QĐ-BTC NGÀY 31 12 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Quyết định số 149 2001 QĐ-BTC ngày 31 12 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC QĐ CĐKT ngày 1-11-1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành các thành phần kinh tế trong cả nước trừ Các doanh nghiệp thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1177 TC-QĐ-CĐKT ngày 23 12 1996 và Quyết định số 144 2001 QĐ-BTC ngày 21 12 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. I. HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MựC HÀNG TÒN KHO 1- Kế toán chi phí sản xuất chung cố định - Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định ghi Nợ TK 627-Chi phí sản xuất chung Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định Có các TK 152 153 214 331 334 . - Cuối kỳ phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường ghi Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định . - Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định được tính vào giá thành sản phẩm được ghi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN