TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương IX Xác đinh lương dư bang phương pháp Tra báng 1. Xác định lương dư và kích thước trung gian cho mặt 3 . Co kích thước Ộ40mm chiều dài L 60mm - Theo bàng T44 co lượng dư tong cộng Z0 4mm ứng với kích thước lớn nhất cUà chi tiết là 121mm kích thước dành nghĩà là 60mm . Tà co lướng dư bền dưới là 3mm. Kích thước cUà phoi là 60 3 4 67 mm Dung sài phoi ỗ0 ứng với kích thước là 60mm -cấp chính xàc 15 trà ớ bàng phu luc 17 tràng159 hDđACN1-TP Kích thước màx cUà phoi là D0màx 67 - Càc bước cong nghề khi già cong màt 4 Phày bàn tinh cấp chính xàc 11 ô1 mm - Lướng dư cho bước phày bàn tinh Z0màx 4 - Kích thước cUà phoi sàu khi phày bàn tinh D1màx D0màx - Z0màx - 63mm Trền bàn về sề ghi là D 63 0 095 mm 2. Xác định lương dư vá kích thước trung gian cho mặt 9 tương tư mặt 3 . - Lướng dư tong cọng Z0 3mm trà bàng tràng 44 ứng với lướng dư bền dưới và tướng tự màt 4 D0màx 60 3 - Lượng dư trung gian của bước phay thô ban tinh là 3 - Kích thước của phôi sau khi phay ban tinh Dimax Domax - Z1 - 60 mm Trên ban vẽ sẽ ghi la D 60 0 095 mm 3. Xác định lương dư và kích thước trung gian cho mặt 1 - 10 và 5 - 7 . Dủng daô phay đĩa 3 mạt cat phay đông thới 2 mạt 1-10 va 5-7 . - Lượng dư tra bang tông công mặt 1 Z01 - Lượng dư tra bang tông công mat 10 Z02 tra bang T 44 sổ tay CN CTM Phay ban tinh CCX 11 ô2 mm. - Lượng dư tông công ca 2 phía Z01 Z02 6mm - Kích thước của phôi la 16 6 22mm - Kích thước lớn nhất của phôi la D0max 22 23mm. Ta cô Lướng dư chô phay tinh la 1mm dủng sai la mm Tra bang 63-1 T89 CTM1-TP - Lướng dư phay ban tinh chô hai phía Z1 23 -16 7mm - Lướng dư phay ban tinh chô môt phía 7 2 mm - Kích thước saủ khi phay ban tinh D1max D0max - 7 23 - 7 16mm 4. Xác định lương dư và kích thước trung gian cho mặt 2 . - Lô đủc đac cô đướng kính saủ khi gia công la D 16 0 027 Khôan D1 15mm CcX 13 ô1 n nitroPDF professional created with download .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN