TAILIEUCHUNG - Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ôtô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 20 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 20 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI SẢN XUẤT LẮP RÁP ÔTÔ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Quyết định số 175 2002 QĐ-TTg ngày 03 12 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 82 TB-VPCP ngày 16 6 2003 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân loại sản xuất lắp ráp ôtô . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 17 TĐC-QĐ ngày 17 02 1992 Quyết định số 182 TĐC-QĐ ngày 13 8 1994 Quyết định số 176 TĐC-QĐ ngày 18 7 1995 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bùi Mạnh Hải Đã ký QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI SẢN XUẤT LẮP RÁP ÔTÔ Ban hành kèm theo Quyết định số 20 2003 QĐ-BKHCNngày 31 7 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 1. Quy định chung . Quy định này áp dụng cho các doanh nghiệp được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp ôtô ở Việt Nam. . Lắp ráp ôtô là việc sử dụng toàn bộ các linh kiện hoàn toàn mới để lắp ráp ôtô các loại theo thiết kế mang nhãn hiệu trong nước hoặc nước ngoài phù hợp các quy định hiện hành về quản lý chất lượng sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ và các quy định liên quan khác của pháp luật. . Giải thích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN