TAILIEUCHUNG - Quyết định 4012/2003/QĐ-BYT

Quyết định 4012/2003/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế" do Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ Số 4012 2003 QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 4012 2003 QĐ-BYT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐĂNG KÝ VẮC XIN SINH PHẨM Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 7 1989 Căn cứ Nghị định số 49 2003 NĐ-CP ngày 15 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Căn cứ Công văn số 2942 KGVX ngày 20 6 1996 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đồng ý để Bộ Y tế ban hành các văn bản về quản lý đối với các vắc xin và sinh phẩm miễn dịch Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV AIDS Bộ Y tế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đăng ký Vắc xin sinh phẩm y tế . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 2010 BYT-QĐ ngày 28 10 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đăng ký vắc xin sinh phẩm miễn dịch . Điều 3. Các Ông Bà Chánh văn phòng Chánh Thanh tra Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV AIDS Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh vắc xin sinh phẩm y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Thị Trung Chiến Đã ký QUY CHẾ ĐĂNG KÝ VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Ban hành kèm theo Quyết định số 4012 2003 QĐ-BYTngày 30 tháng 7 năm 2003 Để thống nhất quản lý Nhà nước về vắc xin sinh phẩm y tế lưu hành ở Việt Nam dùng cho người nhằm bảo đảm tính an toàn hiệu lực và chất lượng của vắc xin sinh phẩm y tế Bộ Y tế ban hành Quy chế đăng ký vắc xin sinh phẩm y tế . Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 1. Tất cả các vắc xin sinh phẩm y tế dùng để phòng bệnh chữa bệnh chẩn đoán bệnh cho người phải được Bộ Y tế cấp số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN