TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 151

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 151', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | B bạn phải tạo một điểm Conner để thay đổi hướng của đường cong tiếp theo. 4. Alt-click vào điểm B để thiết lập Conner Point. Chú ý rằng con trỏ bao gồm một mũi tên nhỏ khi bạn giữ phím Alt xuống. 5. Giữ phím Alt xuống lần nữa kéo từ điểm B đến điểm màu đỏ để thêm vào đường định hướng. Đường mới sẽ tác động tới hướng của đường cong mà bạn sẽ vẽ tiếp theo khi bạn thêm một điểm neo khác. 6. Kéo xuống từ điểm C từ điểm màu đỏ để hoàn thiện path. Sau đó kết thúc path bằng cách bạn đã học. Kết hợp phần vùng cong với đường thẳng. Khi bạn tạo một path mà kết hợp đường thẳng và đường cong bạn tạo một conner point để chỉ ra điểm chuyển đổi từ đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Ở phần này bạn sẽ vẽ hai phân đoạn đường thẳng riêng biệt tạo hai hình cong riêng biệt một hình bán nguyện và một hình chữ S. Vị trí của đường định hướng cho conner point xác định loại đường cong nào sẽ được tạo. 1. Để bắt đầu vẽ Path thứ 2 đầu tiên là đường thẳng nhấp vào điểm D với công cụ Pen và giữ phím Shift và click vào điểm E đừng kéo . 2. Di chuyển con trỏ qua điểm E và kéo đến điểm màu đỏ để thiết lập đường định hướng cho phân đoạn sau sẽ là một đường bán nguyệt hướng lên trên 3. Kéo từ điểm F đến điểm màu đỏ và giữ Alt-click vào điểm F để tạo Conner point 4. Giữ phím Shift và nhấp vào điểm G để tạo một đường thẳng. Sau đó kết thúc path lại 5. Nhấp vào điểm H bằng công cụ Pen để bắt đầu một path mới cho đường cong chữ S và giữ phím Shift và click vào điểm I 6. Tại điểm I Alt-kéo từ điểm I đến điểm màu đỏ để tạo cho điểm I một conner point. 7. Kéo điểm J xuống điểm màu đỏ. 8. Alt-click vào điểm J để biến nó thành Conner point. 9. Shift-click vào điểm K và sau đó đóng path lại với những cách bạn đã học 10. Chọn File Close Chỉnh sửa những điểm neo. Một trong những điểm thuận lợi khi vẽ bằng công cụ Pen là bạn có thể quay lại và thay đổi đưòng path bạn vẽ. Bạn đã học cách di chuyển điểm neo phân đoạn và các đường định hướng. Trong phần này bạn sẽ thấy việc thêm một điểm neo vào một path .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG