TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 150

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 150', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 6. Alt-click để chọn cả đoạn path. Khi cả đoạn path được chọn tất cả những điểm neo thành màu đen. Kéo từng điểm riêng lẻ Alt-click để chọn toàn bộ path 7. Kéo path để di chuyển toàn bộ path mà không làm ảnh hưởng đến hình dạng của nó Tạo một Path đóng Tạo một path đóng khác biệt với tạo một path mở ở cách mà bạn đóng path. 1. Chọn công cụ Pen 2. Nhấn vào điểm J để bắt đầu Path sau đó nhấp vào điểm K và điểm L 3. Để đóng lại path đặt con trỏ qua điểm khởi đầu là điểm J một vòng tròn nhỏ xuất hiện với công cụ Pen chỉ ra rằng Path đó sẽ đóng lại nếu bạn nhấp chuột. Đóng một Path sẽ tự động kết thúc path. Sau khi path đó bị đóng con trỏ của công cụ pen sẽ lại xuất hiện một dấu x chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ tạo ra một path mới. 4. Để thực hành thêm bạn vẽ thêm một path đóng nữa sử dụng hình ngôi sao có sẵn 5. Khám phá những thumbnail trong Path Palette. Tại điểm này tất cả những path bạn vẽ xuất hiện trong Work Path Straight Lines ở trong Path Palette. Mỗi một path riêng lẻ trong path Straight Line được gọi là subpath Path phụ Tô vẽ với path Path và những điểm neo không phải là những thành phần sẽ được in ra của hình ảnh. Bởi vỉ những điểm màu đen bạn nhìn thấy trên màn hình khi bạn vẽ với công cụ Pen là path chứ không phải là nét vẽ nó không đại diện cho bất cứ một đơn vị Pixel của hình ảnh nào. Khi bạn bỏ chọn Path những điểm neo và path sẽ bị ẩn đi. Bạn có thể làm cho path xuất hiện khi in ấn bằng cách thêm nét vẽ cho nó bằng cách này bạn sẽ thêm những đơn vị pixel vào hình ảnh. Stroke sẽ tô màu dọc theo Path Fill sẽ tô vùng bên trong của một path đóng bằng cách tô nó với một màu hình ảnh hoặc Pattern. Để stroke hoặc fill path bạn phải chọn nó trước. 1. Đổi màu nên trước thành màu đen 2. Chọn công cụ Direct Selection và nhấp để chọn đường thẳng zic zac trong cửa sổ 3. Trên menu của Path Palette chọn Stroke Subpath để mở hộp thoại Stroke Subpath 4. Ở ô Tool chọn Brush từ menu hiển lên và nhấp OK. Path của bạn đã được stroke với những thông số của brush hiện tại