TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh_23

Tài liệu tham khảo hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh. Tài liệu hay giúp các doanh nghiệp có định hướng tốt hơn cho việc hoạch định kế hoạch và chiến lược phát triển của mình. | PHAN 1 DOANH tyCHIỆP t Mục tiêu Công ty World Beat Music Tour hiện đang-tìm kiếm nguồn vốn đầu tư lổng cộng là us nhằm mua sắm trang thiết bị cấp vốn cho chiến il ch tiếp thị cung cấp tiền cho các hoạt động đặt chỗ khách sạn và đặt chỏ máy bay của công ty và đổng thời nhằm duy trì đủ lượng tiền mặt dự trữ để bảo đảm có nguồn vốn lưu chuyển thoả đáng nhằm mở rộng công ty thành một nhà điểu hành du lịch toàn quốc. Số tiền này sẽ được dùng để cấp vốn cho quá trình phát triển thông qua giai đoạn mở rộng này nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty. Khoản đầu tư ban đầu này cộng thêm với một khoản lãi 20 được bảo đảm sẽ được hoàn trả trong vòng 18 tháng kể tư ngày giải ngân. Mục lục Phần 1. Doanh nghiệp A. Mô tả doanh nghiệp B. Thị trường c. Kế hoạch tiếp thị D. Cạnh tranh E. Những rủi ro kinh doanh F. Quản lý công ty G. Các mối quan hệ nghề nghiệp H. Tóm tắt Phần 2 Dữ liệu vể tài chính A. ứng dụng vốn đầu tư và các kết quả mong đợi B. Danh sách thiết bị vốn c. Bảng quyết toán D. Phân tích bảng quyết toán hoà vốn E. Dự báo thu nhập 1. Tổng kết 3 năm 2. Tổng kết 3 năm với vốn đầu tư F. Dự báo lưu chuyển tiền mặt 1. Tổng kết chi tiết theo tháng cho năm thứ nhất 2. Tổng kết chi tiết theo tháng cho năm thứ nhất với vốn đầu tư 3. Tổng kết chi tiết theo tháng cho năm thứ hai 4. Tổng kết chi tiết theo tháng cho năm thứ-hai với vốn đầu tư 5. Tổng kết chi tiết theo tháng cho nam thứ ba Phổn 3 Tài liệu hỗ trợ B . I . i II - I Mô tả doanh nghiệp WORLD BEAT TOURS là một công ty còn khá mới với dịch vụ cung cấp cho khách hàng kinh nghiệm khi đi du lịch làm sao để cuốn hút cả tâm trí lẫn tinh thần đổng thời nâng cao hiểu biết về các nền vãn hoá thông qua âm nhạc cả hai tour du lịch nội địa và quốc tế có kèm dịch vụ âm nhạc đầy đủ sẽ được giới thiệu cho các cá nhân và tập thể có nhu cầu trong các thị trường đặc biệt khắp nước Mỹ. sản phẩm của công ty bao gồm du lịch trọn gói từ các thành phổ chính của nước Mỹ đến các địa điểm nổi tiếng như sau - Reggae Sunsplash-Vịnh Montego .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN