TAILIEUCHUNG - Quyết định số 08/2000/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 08/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 08 2000 QĐ-BGDĐT Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08 2000 QĐ-BGD ĐT NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH. QUY CHẾ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 29 CP ngày 30 03 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 12 1998 Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Vụ trưởng Vụ Đại học Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các Ông Bà Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Vụ trưởng Vụ Đại học Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan Giám đốc các đại học Hiệu trưởng các trường đại học Giám đốc các học viện và Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển Nguyễn Minh Hiển Đã ký QUY CHẾ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số . 2000 QĐ-BGD ĐTngày. tháng. năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích nghiên cứu khoa học Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học. Giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn. Điều 2. Yêu cầu về nghiên cứu khoa học Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên. Phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của xã hội. Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN