TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 148

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 148', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | hiện trong bảng Brushes và đang được chọn. 3. Đóng file ảnh 4. Trong bảng Brushes ấn chọn Brush Tip Shape ở đỉnh phía bên trái của bảng. Sau đó ở bên phải kéo thanh trượt hoặc gõ giá trị cho Diameter là 25 và Spacing là 80 . 5. Trên phái trái của bảng chọn Shape Dynamic rồi bên phía phải của bảng thiết lập như sau Trong menu mở ra Control chọn giá trị OFF. Với Roundness Jitter kéo thanh trượt hoặc gõ 44 . Với Minimum Roundnes kéo thanh trượt hoặc gõ 39 . 6. vẫn bên trái bảng chọn Scattering và dùng thanh trượt hoặc gõ giá trị là 500 cho ô Scatter và ô Count là 1. 7. Cuối cùng chọn Color Dynamics ở bên trái và thay đổi Hue Jitter thành 15 . Brush của bạn đã sẵn sàng làm việc. Vẽ với brush tuỳ chọn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng brush Flower để thiết kế cho chiếc ô. Để tránh việc vẽ vào các phần khác của ảnh bạn hãy dùng các kênh alpha khác nhau giống như cách bạn áp dụng cho chiếc ô ở bài tập trước. 1. Trong bảng Layer chọn layer set Umbrella để nó được chọn sau đó ấn vào mũi tên để mở layer set ra bởi vậy bạn có thể thấy các layer ở trong đó. 2. Ân vào nút New Layer ở dưới đáy của bảng Layer nháy đúp vào layer mới và đổi tên thành Flower. 3. Kéo layer Flower xuống vị trí giữa layer Frame và layer Wet_DK blue 4. Chọn Select Load Selection và chọn alpha4 từ menu mở ra của hộp thoại Load Selection và chọn OK. Kênh alpha này chọn toàn bộ cái ô. Nên nhớ rằng bạn có thể ẩn vùng chọn bằng phím tắt Ctrl H Window hoặc Command H Mac OS nếu bạn không thích thấy các vùng chọn. 5. Chắc chắn rằng công cụ Brush vẫn đang được chọn trong hộp công cụ và brush Flower vẫn được chọn trong bảng Brushes. 6. Trong bảng Color hoặc bảng Swatches chọn màu đỏ tươi. 7. Sử dụng liên tiếp các nét vẽ ngắn vẽ hoa trên bề mặt của ô tạo ra các mãu ngẫu nhiên khá đồng đều. Tiếp tục vẽ cho đến khi bạn hài lòng với kết quả. 8. Trong bảng Layer vẫn chọn layer Flower và thay đổi chế độ hoà trộn thành Multiply Opacity thành 70 . 9. Chọn File Save Sử dụng Pattern Marker để tạo khung ảnh. Bạn sẽ .