TAILIEUCHUNG - Quyết định số 492/2000/QĐ-BTM

Quyết định số 492/2000/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo QĐ số 416/TM-ĐB của Bộ trưởng Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 492 2000 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 492 2000 QĐ-BTM NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG CEPT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 416 TM-ĐB NGÀY 13 05 1996 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95 CP ngày 04 12 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại. Căn cứ Nghị định số 20 1999 NĐ-CP ngày 12 04 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá Căn cứ Quyết định số 651 TTg ngày 10 10 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia Điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN Căn cứ công văn số 356 VPUB ngày 22 01 1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT Theo đề gnhị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1 1. - Sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT ban hành kẻm theo Quyết định số 416 TM-ĐB ngày 13 05 1996 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. 2. - Ban hành Phụ lục 4 sửa đổi về Thủ tục xin kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá Mẫu D thay thế Phụ lục 4 của Quy chế nói trên. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3 Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành Quyết định này. Mai Văn Dâu Đã ký QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ASEAN CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG CEPT SỬA ĐỔI Ban hành kèm theo Quyết định số 0492 2000 QĐ-BTMngày 20 03 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại II

TỪ KHÓA LIÊN QUAN