TAILIEUCHUNG - Thông tư 02/2002/TT-BCN

Thông tư 02/2002/TT-BCN về việc hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 02 2002 TT-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 02 2002 TT-BCN NGAYJ8 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ HƯỚNGDẪN VIỆC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LẮP RÁP ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY HAI BÁNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC Căn cứ Quyết định số 38 2002 QĐ-TTg ngày 14 3 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy Căn cứ Thông báo số 99 TB-VPCP ngày 06 6 2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề thực hiện chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy Căn cứ các Thông tư liên tịch số 92 TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20 11 2001 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan số 52 2002 TTLT-BTC-BCNngày 04 6 2002 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước như sau I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Các dự án đầu tư sản xuất lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh phải được xây dựng theo đúng các quy định về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 7 1999 và được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 5 2000 của Chính phủ trình Bộ Công nghiệp xem xét thẩm định. 2. Các dự án đầu tư sản xuất lắp ráp động cơ xe gắn máy phải tuân thủ mục d điểm 2 trong Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy được ban hành kèm theo Quyết định số 24 2002 QĐ-BCN ngày 7 6 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Quy định về việc phải chế tạo hoàn chỉnh được 01 cụm chi tiết của động cơ ban hành kèm theo Quyết định nêu trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN