TAILIEUCHUNG - Thông tư 79/2002/TT-BTC

Thông tư 79/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 79 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79 2002 TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN XAC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 64 2002 NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2002 Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp và thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp của những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá theo quy định của Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần sau đây viết tắt là Nghị định số 64 2002 NĐ-CP . 2. Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tài sản Là phương pháp xác định giá trị của 1 doanh nghiệp dựa trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình vô hình của doanh nghiệp tại thời điểm định giá. Phương pháp dòng tiền chiết khấu DCF Là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai không phụ thuộc vào giá trị tài sản của doanh nghiệp . Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp - Đối với trường hợp áp dụng phương pháp định giá theo tài sản Là thời điểm kết thúc quý trước ngày doanh nghiệp có quyết định thực hiện cổ phần hoá của cơ quan có thẩm quyền. - Đối với trường hợp áp dụng phương pháp định giá theo dòng tiền chiết khấu là thời điểm kết thúc năm tài chính trước ngày doanh nghiệp có quyết định thực hiện cổ phần hoá của cơ quan có thẩm quyền. Giá trị doanh nghiệp theo sổ kế toán là tổng giá trị tài sản thể hiện trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành. Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo sổ kế toán là phần còn lại sau khi lấy giá trị doanh nghiệp theo sổ kế toán trừ - đi các khoản nợ phải trả số dư Quỹ phúc lợi khen thưởng và số dư nguồn kinh phí sự nghiệp nếu có . Cơ quan quyết định cổ phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN